Bài photoshop ở exhibition

Dù gì thì cũng vẫn thích được in ra hơn là thế này.
Còn bài Mis nhg vì tội quá ngu nên ko thể xem đc!!

0 notes
I suppose the one thing that you can’t just download on your phone is that experience of going to a concert Alex Turner  (via alexturnerswife)

(via mz--kennedy)

6,070 notes

Spike Jonze by Nadav Kander
gurafiku:

Japanese Exhibition Flyer: Ceramic Art New Collection. Ryotaro Sasame / Sprout. 2013